Ukážte nám že sa vám páčime
garancia kvality
riešenia
rojagroup
môj zoznam
cenová ponuka online

Právne informácie

I. Úvodné ustanovenie

Stránka www.rojagroup.sk je prevádzkovaná spoločnosťou ROJA GROUP s.r.o., IČO: 45 894 400, so sídlom Petrova Ves 377, 908 44 Petrova Ves, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 26392/T (ďalej len „spoločnosť ROJA GROUP“) s cieľom informovať verejnosť o výrobkoch a službách, ktoré na trhu ponúka a zasielania cenových ponúk. Stránka je určená výlučne pre osobné nekomerčné využitie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Napriek tomu, že úplnosti, presnosti a aktuálnosti stránky sa venuje najvyššia pozornosť, informácie uvedené na stránke majú len všeobecnú povahu, môžu byť bez ďalšieho menené a spoločnosť ROJA GROUP  nezaväzujú. Údaje vzťahujúce sa k jednotlivým výrobkom majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie kúpnej ani inej zmluvy. V záujme trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť ROJA GROUP vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho modifikovať popisované vlastnosti a špecifikácie produktov predstavovaných na týchto stránkach. Verzie produktov, ako aj špecifikácie zobrazených produktov sa môžu od platnej ponuky líšiť. Spoločnosť ROJA GROUP nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo omyly. Bližšie informácie o sortimente, technickej špecifikácii, cenách, predajných a záručných podmienkach, možnostiach a podmienkach financovania nákupu, ako aj termínoch dodávok je možné získať na prevádzke spoločnosti ROJA GROUP.

Táto stránka a jej jednotlivé súčasti požívajú ochranu podľa predpisov v oblasti práva duševného, resp. priemyslového vlastníctva a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek dispozície so stránkou alebo jej obsahom vykonané v rozpore s ich účelom, a to bez ohľadu na spôsob či formu (najmä kopírovanie, reprodukovanie, publikovanie, upravovanie celej stránky, jej jednotlivých súčastí alebo zdrojového kódu), sú bez vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti ROJA GROUP zakázané.

II. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ROJA GROUP rešpektuje súkromie používateľov týchto stránok. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi spoločnosť ROJA GROUP garantuje používateľom ochranu poskytnutých osobných údajov. Prístup k týmto stránkam nepredpokladá poskytnutie akýchkoľvek údajov zo strany používateľa. Spoločnosť ROJA GROUP  nezhromažďuje ani nijakým spôsobom nespracováva osobné údaje používateľov týchto stránok bez ich súhlasu udeleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutými osobami sú spracúvané výhradne v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Dotknutá osoba má predovšetkým právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo na opravu poskytnutých údajov a právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním týchto údajov bezplatne odvolať písomným oznámením adresovaným spoločnosti ROJA GROUP. Úplné informácie a poučenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dotknutým osobám poskytované vždy, ak majú možnosť prostredníctvom kontaktných formulárov umiestnených na týchto stránkach spoločnosti ROJA GROUP svoje osobné údaje poskytnúť.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov - na stiahnutie

III. Internet

Používanie týchto stránok predpokladá znalosť charakteristík výpočtovej techniky a internetu a oboznámenie sa s rizikami spojenými s ich používaním. Každý používateľ by mal učiniť opatrenia na ochranu svojich dát, prístupových údajov k účtom a programového vybavenia. Návšteva týchto stránok, ako aj ďalších stránok, na ktoré môžu prípadne odkazovať, je na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa. Spoločnosť ROJA GROUP  nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či inú ujmu vzniknuvšiu pripojením sa na stránku, jej prezeraním, nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou, a to bez ohľadu na ich príčinu. Spoločnosť ROJA GROUP nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú použitím informácií tu zverejnených ani nástrojov tu ponúkaných na stiahnutie. Tieto stránky využívajú dočasné súbory („cookies“), ktorých ukladanie na pevný disk počítača môže používateľ zamedziť príslušným nastavením svojho internetového prehliadača; tieto dočasné súbory je možné z počítača taktiež kedykoľvek odstrániť.


2010 ROJA GROUP s.r.o.
Všetky práva vyhradené.